Sürdürülebilirlik Politikası

Escar’ın Sürdürülebilirlik Yaklaşımı:

Escar ticari faaliyetlerinde değer yaratmayı, verimliliği artırmayı hedefler ve hedeflere ulaşmak için sürdürülebilir büyüme ve kalkınma odaklı olarak tüm iş süreçlerini dizayn eder. Bu amaca yönelik olarak hazırlanmış olan Sürdürülebilirlik Politikası Escar ve iştirak şirketlerine yol gösterici kılavuz olmaktadır.

 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını benimseyen şirketimiz, bu doğrultuda toplum için yaratılan değeri en üst seviyeye çıkarmayı ve topluma ve doğaya olan sorumlulukları bilinci ile sürdürülebilir bir ekosistem yaratılmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Sürdürülebilirlik Yönetim Süreçleri:

Escar sürdürülebilirlik konusundaki performansını artırmak için tüm çalışanlarının katkı sağlayabildiği iş süreçlerine sahiptir. Sürdürülebilirlik konusu şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yönetilmekte ve bu komite tarafından oluşturulan strateji, politika ve eylemler Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilmektedir.

Yönetim Kurulu, şirketin belirli aralıklarla gözden geçirilen sürdürülebilirlik öncelikleri doğrultusunda bu alandaki vizyonunu, stratejisini, politikalarını, risk ve fırsatlarını tanımlar ve onaylar.

Kurumsal Yönetim Komitesi şirket vizyon, misyon ve tüm iş süreçlerinin şirketimizin Sürdürülebilirlik Politikası ile uyumlu olmasını sağlar ve bu konuda Yönetim Kurulu’na aşağıdaki konular hakkında bilgi verir.

  • Politika hedefleri
  • Politikanın şirketin diğer iş süreçleri ile uyumlu olması için gerekli entegrasyonlar
  • Sürdürülebilirlik konusundaki riskler
  • Sürdürülebilirlik konusunda performans artırmaya yönelik fırsatlar
  • Önceliklerin belirlenmesi
  • Hedefler ulaşmak konusunda ihtiyaç duyulan geliştirmeler
  • Şirket çalışanlarının farkındalığının artırılması
  • Sürdürülebilirlik konusunda eğitimlerin oluşturulması

Paydaş İlişkileri:

Paydaşlar, Escar faaliyetlerinden etkilenen ve faaliyetleri Escar’ı etkileyen tüm tarafları ifade etmekte olup, Escar tüm iş süreçlerini paydaşlarına ve yatırımcılarına karşı sorumlu olduğu bilinci ile, paydaş ilişkilerini aşağıda belirtilen ilkelere bağlı olarak yönetir:

Tedarikçi, seçimlerini objektif kriterlere göre yapar, yasalara ve etik kurallara uymayı ilke edinmiş paydaşlar ile iş ilişkisi kurmaya özen gösterir.

Tüm paydaşlarından ilgili yasal düzenlemelere her zaman uymalarını bekler.

Paydaşları ile olan iletişim kanallarını açık tutar, onların şikâyet ve önerilerini dikkate alır.

Kamuoyuna ve medyaya her zaman güvenilir bilgi verir.

Kararlarını etik kurallar çerçevesinde, kurumsal değer ve ekonomik göstergelere dayanarak alır.

İş süreçlerinin mali disiplin ve finansal kontrol mekanizmalarını içinde barındıracak şekilde, verimli ve şeffaf olarak yönetilmesini sağlar.

Yatırımcılarının yasalarla belirlenmiş hak ve çıkarlarını korur

Büyüme ve hisse değerlerini artırmayı hedefler.

“Bilgilendirme Politikası” kapsamında ilgili taraflara bilgi verir.

 

Escar Etik Kuralları için tıklayınız.

Önceliklerimiz:

Sürdürülebilirlik süreçlerinde hedeflerimiz, faaliyetlerimizden doğan sosyal, ekonomik ve çevresel etkiler ile paydaşların ihtiyaç ve beklentileri odaklı incelenmiş ve çalışma kapsamında detaylı bir önceliklendirme analizi yapılmıştır.Önceliklendirme analizinin çıktıları, 2030 Sürdürülebilirlik Hedeflerinin belirlenmesi ve buna bağlı yol haritasının geliştirilmesine katkı sağlamıştır.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Birleşmiş Milletler (BM), sürdürülebilir kalkınma için 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı belirlemiştir.
Bu hedefler, 2015 yılında BM Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş ve 2030 yılına kadar da gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan bir sürdürülebilir kalkınma sağlamak için tasarlanmıştır.

Sürdürülebilir kalkınma amaçları şunlardır:

Escar olarak biz de Birleşmiş Milletler (BM), sürdürülebilir kalkınma için 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının sadece devlet yönetimlerinin sorumluluğunda olmadığını, her bir bireyin bu konularda inisiyatif alması gerektiği ve bu konuda hepimizin sorumluluğu olduğu görüşünü taşıyoruz. Bu kapsamda bu amaçların şirketler, sivil toplum kuruluşları ve tüm insanlık tarafından ortak bir eylem odağı olarak kavranması ve uygulanması gerektiğini savunuyoruz.

Tüm iş süreçlerimizde bu hedefleri dikkate alıyor, sosyal, çevresel ve ekonomik etki alanlarımızı geliştirmeye önem veriyoruz. Sürekli iletişimde olduğumuz paydaşlarımızla yaptığımız görüşmeler ve önceliklendirme analizlerimizi yapıyoruz. Mevcut analiz sonuçları doğrultusunda etkin bir sürdürülebilirlik modeli oluşturmak için 4 ‘hedef alan’ belirlenmiştir. Escar 2030 Sürdürülebilirlik Yol Haritası, ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’, ‘Çevre Duyarlılığı’, ‘İnsan ve Toplum’, ‘Dijitalleşme’ alanlarında olacaktır.

Escar 2030 sürdürülebilirlik hedefleri ve ilerleme durumları için tıklayınız.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Escar olarak hedeflerimize uygun olarak ticari faaliyetlerimizde değer yaratmayı sürdürürken çalışanlarının güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmasını hedeflemekteyiz. Çevreye ve insanlığa faydalı olmayı amaçlamakta, aynı zamanda ticari kaynakların büyümesi ve sürdürülebilir olması için çevre ve insan sağlığı ile ilgili koşulların önemli olduğu görüşüne sahibiz.

Bu kapsamda ‘ölümlü ve yaralanmalı kaza’ sayımızı sıfıra indirmeyi hedefliyoruz. Yine aynı kapsamda çalışanlarımızı ve değer zincirimizde yer alan tüm paydaşlarımızı sağlık ve güvenlik konularında eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerimiz ile sürekli geliştireceğiz.

Hedef 3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Herkesin sağlıklı ve kaliteli bir yaşama sahip olması ve her yaşta refahın teşvik edilmesi amacıyla oluşturulmuş bir hedeftir. Bu kapsamda; başta çocuk ve anne olmak üzere ölümlerin azaltılması, salgın hastalıklar ile mücadele etmek amaçlanmıştır. Bunlara ilave olarak bu hedef akıl ve ruh sağlığının geliştirilmesi yoluyla tüm insanların mutlu olmasını da kapsar.

Hedef 4: Nitelikli Eğitim

Kapsayıcı ve eşitlikçi kaliteli eğitime herkesi ulaşabilmesini ve herkes için yaşam boyu öğrenme fırsatlarının teşvik edilmesini amaçlar. Bu kapsamda, okul öncesi eğitimden başlayarak herkesin ücretsiz ve nitelikli eğitime ulaşabilmeleri hedeflenmiştir.

Escar İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası için tıklayınız.

Çevre Duyarlılığı

Gelecek nesillere karşı bir sorumluluğumuz olarak, onlara daha iyi yaşama imkânları sunan çevresel şartları oluşturmak konusunda kararlıyız. Bu amaçla doğadaki karbon ayak izimizi azaltacak uygulamalara odaklanacağız ve bu şekilde hava, su üzerindeki etkimizi azaltmayı hedefliyoruz. Tüm iş süreçlerinde döngüsel doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin korunmasına öncelik veriyoruz, sıfır atık prensibini benimsiyoruz.

Escar (Escar ve iştirak şirketleri) olarak filomuzda bulunan araçların CO2 emisyonlarını her yıl oransal olarak düşüreceğiz. Tüm projelerimizi bu açıdan değerlendirip, bu hedefi destekleyen projelere öncelik vereceğiz.

Hedef 6: Temiz Su ve Sanitasyon

Herkes için su ve sanitasyonun kullanılabilirliğini ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak için ortaya konmuş bir hedeftir. Suyu daha sürdürülebilir bir şekilde yönetmek ve sağlıklı koşulları herkes için erişilebilir kılmak bu hedefin kapsamına girmektedir

Hedef 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji

Herkes için uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimin sağlanmasını hedefler. Ayrıca, ekonomik kalkınmayı destekleyen güvenilir bir enerji sisteminin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Hedef 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma odaklı olan bu hedef, dayanıklı altyapıların oluşturulması, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin teşvik edilmesi ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi için ortaya konmuş bir hedeftir.

Hedef 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim

Üretim ve tüketim alanında sürdürülebilirliğin sağlanması amacı ile sürdürülebilir üretim ve tüketim sisteminin oluşturulmasını hedeflemektedir. Doğal kaynakların kullanımının düzenlenmesi ve atık yönetim konuları bu hedefin kapsamındadır.

Hedef 13: İklim Eylemi

İklim değişikliği ve etkileriyle mücadele için acil eyleme geçilmesini hedefleyen bu iklim eylemi hedefi, küresel bir kriz haline gelmiş olan iklim değişikliğinin etkilerinin önlenmesi bu hedefin kapsamındadır. Bu kapsamda alınacak önlemler ülkelerin ulusal politika ve stratejilerinde yer almalıdır. İklim odaklı riskleri yönetebilme kapasitesinin tüm ülkelerde geliştirilmesi, etkili bir iklim krizi yönetimi için gerekli görülmektedir.

Hedef 15: Karasal Yaşam

Karasal ekosistemlerin korunması onarılması ve sürdürülebilir kullanımının teşvik edilmesini hedefler. Aynı zamanda ormanların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini, çölleşme ile mücadele edilmesini de hedefler. Yine bu kapsamda, arazilerin ekosistemlerinin bozulmasının önüne geçilmesi, bozulan arazilerin ise ıslah edilerek biyolojik çeşitlilik kaybının durdurulması hedeflenmektedir.

İnsan ve Toplum

İnsana saygı kapsamında cinsiyet temeli ile ortaya çıkan ayrımcılığa fırsat vermemek konusunda kararlıyız. Tüm iş süreçlerimizde görev yapan çalışanlarımız için cinsiyet temelli bir ayrım olmaksızın ve tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sağlandığı süreçlerimizi geliştirmeye ve ayrımcılığı engelleyici önlemleri almaya devam edeceğiz.

Ayrıca topluma katkı sağlamak amaçlı sosyal sorumluluk faaliyetlerimize devam edeceğiz. Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerimizin sayısını artıracak ve toplumsal yatırımlar yapmaya devam edeceğiz.

Hedef 5: Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayanan siyasi, ekonomik ve sosyal hayatta karar verme süreçlerindeki fırsat eşitsizliğinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca, her türlü istismarı kapsayan şiddete son verilmesi de vurgulanmıştır. Kadınlar ve kız çocuklarına karşı ayrımcılığı her yerde ortadan kaldırmayı ve tüm kadınların hiçbir bölgesel fark olmaksızın işgücü piyasasında eşitsizliğe maruz kalmaması amacı benimsenmiştir.

Hedef 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmayı hedefler. Herkesin uygun güvenli konutlarda yaşayarak, temel şehircilik hizmetlerine erişebileceği, sürdürülebilir bir şehircilik anlayışını desteklemektedir.

Dijitalleşme

İş süreçlerimizi dijital değişim ve dönüşüm projelerimiz yoluyla geliştirerek operasyonel mükemmelliğimizi artırmak konusunda kararlıyız.

Manuel iş süreçlerimizin yapay zekâ /robotik işlemciler tarafından yapılmasını sağlayarak, yapay zekâ/robotik süreçlerimizin oranını artıracağız. Bu sayede çalışan memnuniyeti, iş verimliliği ve iş mükemmelliği seviyemizi yükseltmeyi hedefliyoruz.

Hedef 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Herkes için sürdürülebilir, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi tam ve üretken istihdamı ve insana yakışır işlerin teşvik edilmesini hedefler. Bu hedef, yeni istihdamın yaratılmasına ek olarak iş koşullarının iyileştirilmesi gerekliliğini de vurgulamaktadır.

Bu hedefi hayata geçirmek, insan onuruna yakışan işler sayesinde adil bir yaşam elde edilmesi anlamına gelmektedir.

Hedef 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Dayanıklı altyapının oluşturulması, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin teşvik edilmesi ayrıca yenilikçiliğin teşvik edilmesi hedefi, ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma odaklıdır. Sürdürülebilir kalkınmanın getirdiği avantajlardan herkesin faydalanabilmesi için ortaya konmuş bir hedeftir.